legepersonal.no
Post New Job
Featured

Karolinska Institutet

Overview

 • Sectors Hälsa
 • Posted Jobs 0
 • Viewed 12
 • Founded Since 1850

Company Description

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett «Institut till danande av skickelige fältläkare». Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet (KI) har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård för att svara mot samhällets behov av kompetens inom området. Det breda utbudet ger goda förutsättningar att genom-föra högkvalitativ och relevant interprofessionell utbildning, det vill säga utbildning där studenter från flera olika professionsutbildningar lär med, av och om varandra för att möjliggöra ett effektivt samarbete både under utbildningsperioden och då de i framtiden arbetar inom vården.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden (Solna och Flemingsberg) och vid flera av länets sjukhus.

På KI läser cirka 6 500 helårsstudenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande miljö.

I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

KI har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2020 fanns 6 481 helårsstudenter på nybörjar- och påbyggnadsprogram.

KI erbjöd 2020:

 • 13 nybörjarprogram
 • 29 påbyggnadsprogram
 • 85 fristående kurser

Många av magister- och masterprogrammen ges på engelska.

Merparten av utbildningarna leder till en yrkesexamen. Flera av utbildningarna leder även till en generell examen.

Under 2020 utfärdades 2 488 examina till 2 128 individer.

Läs mer om KI:s utbildningar

Utbytesstudier

De flesta av Karolinska Institutets utbildningar har etablerade nätverk för studentutbyte.

Läs mer om utbytesprogram

Forskning

Forskningen på KI spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa. KI ingår även i regeringens satsning på de strategiska forskningsområdena.

Forskningsområden

 • Cancer och hematologi
 • Cell-, molekylär- och strukturbiologi
 • Epidemiologi och folkhälsovetenskap
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Hormoner och ämnesomsättning
 • Infektion och inflammation
 • Neurovetenskap och psykiatri
 • Utvecklingsbiologi, reproduktion och reparativ medicin
 • Vårdvetenskap och åldrande

Läs mer om våra forskningsområden

Kliniknära forskning

Av KI:s 22 institutioner ligger fler än hälften rent geografiskt inom eller i anslutning till Stockholms undervisningssjukhus. Detta ger än bättre förutsättningar för translationell forskning där nya experimentella rön snabbt överförs till patientnytta och där iakttagelser på klinik ger grund för nya forskningsidéer.

Forskarutbildning

Med över 2 000 doktorander utgör utbildning på forskarnivå en betydande del av Karolinska Institutets (KI:s) verksamhet, och målen är högt ställda: En doktorsexamen från KI ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel.

Karolinska Institutet utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap och svarar för cirka tolv procent av den svenska högskolans forskarutbildning.

Antal doktorander 2020 var 2 039 personer * och 60 procent var kvinnor.

334 doktorsexamina utfärdades. Även ett antal licentiater examinerades. Vid KI finns forskarstudenter med bakgrund i alla vetenskapsområden, en stor andel från andra länder.

Forskarutbildningen vid KI sker i en internationell miljö och oftast inom internationella samarbeten, antingen informella mellan forskargrupper eller som formella samarbeten mellan två universitet.

* Samtliga doktorander som har registrerad aktivitet 1 procent eller mer under höstterminen.

Läs mer om forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Samverkan med omvärlden

Genom Karolinska Institutets (KI) nära samverkan med hälso- och sjukvården, näringsliv och andra organisationer i världen främjas kunskapsutveckling till nytta för samhället. KI har tillsammans med en mångfald av aktörer och via många kommunikationskanaler ett brett samhällsengagemang.

En betydande del av KI:s forskning och utbildning bedrivs i den kliniska miljön – på regionens sjukhus, inom primärvården och äldrevården. KI är samlokaliserat med bland andra Karolinska Universitets-sjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Folkhälsomyndigheten, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och delar av KTH. KI stödjer utvecklingen i närområdet genom Stiftelserna Vetenskapsstaden och Flemingsberg Science.

KI:s verksamhet påverkas och präglas i allt högre grad av samverkan med internationella aktörer. KI:s forskningsnätverk har global räckvidd och på KI:s utbildningar har antalet internationella studenter ökat kontinuerligt under ett flertal år.

KI har lång erfarenhet av nära samverkan med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor som uppstår. Tillsammans med industrin kan vi ta fram nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa.

Läs mer om samverkan med hälso- och sjukvården

Läs mer om internationellt samarbete

Läs mer om näringslivssamverkan

Personal

Professionalism, jämställdhet, mångfald och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra all vår verksamhet.

2020 hade Karolinska Institutet 5 143 personer anställda vilket motsvarar 4 735 helårsarbetskrafter. Förutom anställda finns ett stort antal anknutna personer som deltar i verksamheten vid KI inom ramen för anställningen hos en annan arbetsgivare.

Ekonomi

Karolinska Institutets omsättning år 2020 var 7 322 miljoner kronor.